Ζητεῖται Μορφωμένος Ὑποψήφιος Πρωθυπουργὀς -Ἐπειγόντως

Γράφει ο Γιώργος Κακαρελίδης (Καθηγητής Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα & Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος)

“Πληροφορίες Ἐντός” θὰ προσθέταμε, ὅπως ἀνέγραφαν οἱ παλιές ταμπέλλες ζήτησης προσωπικοῦ, στὰ μαγαζιά. Ὅμως ποιὰ θὰ ἦταν τὰ χαρακτηριστικά, οἱ προδιαγραφὲς τοῦ ὑποψήφιου πρωθυπουργοῦ, γιὰ νὰ κυβερνήσῃ αὐτὴ τὴν χώρα; Βλέπετε, γιὰ τὴν ἁπλῆ θέση κλητῆρα, ὑπάρχει στὴν σχετικὴ προκήρυξη διαγωνισμοῦ, κατεβατό χαρακτηριστικῶν. Τὸ ἴδιο καὶ γιὰ προμήθεια τούβλων.

Γιὰ τὴν θέση ὑποψηφίου Πρωθυπουργοῦ ὅμως δὲν ὑπάρχει τίποτε. Οὔτε κἄν στὶς κομματικὲς συνάξεις ποὺ τοὺς ἐπιλέγουν. Γι’ αὐτὸ καὶ βλέπουμε ὁλίγιστους, νὰ ἀναδεικνύονται λόγῳ ὀνόματος. Καὶ ἐνῷ δὲν θὰ ἐμπιστευόσασταν ἕναν ὑδραυλικὸ ἤ γιατρό,  ἐπειδὴ τὸν λένε ἁπλᾶ Παπανδρέου ἤ Καραμανλῆ ἤ Μητσοτάκη, ἀσμένως ἀποδέχεσθε τέτοια ἄτομα γιὰ ὑποψηφίους πρωθυπουργούς.

-Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως τίς … προδιαγραφές:

Ὅλα τὰ μνημονιακὰ κόμματα ζητᾶνε … manager δυτικῆς, δηλαδὴ νεωτερικῆς κοπῆς. Πλὴν τῶν “ἀριστερῶν” μνημονιακῶν, ποὺ ζητᾶνε κολωνακιώτικο στύλ, δηλαδή, ἀβαθὲς, χαβαλετζίδικο, χωρὶς εὐθῦνες καὶ ἐπιπτώσεις· καὶ τῶν “ὀρθόδοξων” ἀριστερῶν, ποὺ ἁπλῶς ἀποδέχονται τὶς βαθυσκότεινες κυοφορίες τῶν κομματικῶν σωληνώσεων.

Σὲ ὅλα ὅμως, κοινὸ γνώρισμα εἶναι τὸ ἀ-μόρφωτο τοῦ ὑποψηφίου. Καὶ δὲν ἀναφερόμαστε φυσικά, στὰ πτυχία, μάστερς καὶ ντοκτορά, γιατὶ αὐτό δὲν καθορίζει τὴν μόρφωση, ἀλλά στὴν ἐπίγνωση τοῦ πολιτισμοῦ τῆς χώρας ποὺ φιλοδοξοῦν νὰ κυβερνήσουν. Κατὰ πὀσο δηλαδή γνωρίζουν, ὄχι διάβασαν ἁπλῶς, ἀλλά ἔχουν βαθύτατα μπολιαστῆ ἀπὸ τὸν πολιτισμό της, δηλαδὴ ἔχουν ἐμπειρία σχέσεων, βιωματική, μέ βάση τὸν πολιτισμικό παράδειγμα αὐτῆς.

Ἐὰν δηλαδή, ξέρουν τὰ περὶ ἐλευθερίας νάματα καὶ κατορθώματα τῶν Ἑλλήνων καὶ δὲν εἶναι οἱ σχέσεις τους (καὶ οἱ ἀποφάσεις τους) οὶ φιλικές, ἑρωτικές, ἐπαγγελματικές, κοινωνικές, κομματικές, πολιτικές, διακρατικές, βασισμένες στὴν ἐλευθερία, στὸ ἡγετικὸ πρωτεύθυνο καὶ στὸ ἐθελόθυτο, τότε γιὰ τὴν χώρα αὐτή δὲν ξέρουν τὴν τύφλα τους. Εἶναι ψεύτικοι.

Ἐὰν δὲν ἔχουν μέσα τους γἐμιση ἀπὸ Πατρίδα, ἀπὸ πεποίθηση περὶ τῆς Ἀρχῆς καὶ ἀπὸ συνοχὴ Οἰκογένειας εἶναι ὄχι μόνο ψεύτικοι, ἀλλὰ καὶ ἐπικίνδυνοι. Γιατὶ εἶναι βέβαιο ὅτι εἴτε ἔχουν άπορρίψει τὴν «γέμιση» αὐτὴ εἴτε ἁπλῶς τὴν ἀγνοοῦν, δὲν ἔχουν καμμία ἀπολύτως ἰδέα γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος διανομῆς, ὄχι μόνο σοσιαλιστικῶς πῶς, ἀλλ’ οὔτε καὶ κατ’ Οἰκονομίαν (Διοίκηση τῆς Πόλεως). Ἀφοῦ δὲν ξέρουν τὴν … τελευταία.

Ἐξηγοῦμαι: Πατρίδα σημαίνει, πρὶν ἀπὸ κάθε ἄλλη ἑρμηνεία, ἔδαφος γεννητόρων, Πόλις, συγκεκριμένη καὶ ὄχι χῶρος.  Πατρῶα Γῆ ποὺ κατέχει ὁ Ἕλληνας Πολίτης – Ὁπλίτης, Πατρῶα Πόλις ποὺ κατέχουν οἱ Θεοὶ καὶ οἱ Ἥρωές του. Ὑπέρ αὐτῶν ἀγωνίζεται κατ’ ἐναντίων.

Οἱ Θεοὶ εἶναι οὶ πεποιθήσεις του περὶ τῆς Ἀρχῆς δηλαδὴ ἡ Μεταφυσικὴ του θεώρηση. Ἐκ Θεῶν προέρχονται τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα, ἐκ (προγόνων) Σοφῶν οὶ Νόμοι, ὄχι Θεόθεν. Τὰ πρῶτα μᾶς ὠθοῦν στὴν ὑπέρβαση τῆς βιολογικῆς ὁμοείδιας. Οὶ δεύτεροι στὴν συγκρότηση Πολιτείας κατ᾽ἔκκλησιν πάντα.   Ἐκκλησίας – Οἴκου, ἐλευθέρως, δηλαδὴ χωρὶς ἐμπράγματη ἤ ἐνοχικὴ σχέση, εἰς βάρος τοῦ προσώπου Πολίτη. Ἀλλὰ μὲ Δικαιοσύνη, ἰσονομία, ἰσηγορία.  Ἐν τέλει μὲ ἀνεξαρτησία.

Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ῥήση  ‘τὸ Αἰγαῖο ἀνήκει στὰ ψάρια του’ (καὶ ὅλες οὶ πολυπολιτισμικὲς καὶ διεθνιστικίες ἀκηδίες) δὲν εἶναι εὐφυολόγημα, ἀλλὰ βαθύτατα ἀνελεύθερη καὶ ὑποτελὴς θέση περιορισμοῦ τῆς Ἀνεξαρτησίας καὶ δημιουργίας χυλοῦ ἄμορφων, ἀνελεύθερων ἀνθρώπων, ποὺ συχνά, δὲν ἔχουν ἰδέα γιατὶ πρᾶγμα μιλᾶνε. Ἄμορφων, δηλαδή.

Καὶ ἐπειδὴ γιὰ τὸν Ἕλληνα, ἡ ἀνεξαρτησία εἶναι προϋπόθεση πάσης πολιτικῆς, ἡ ἀφρόνως ἐκχωρηθεῖσα ὑπὸ τῶν ἀριστεροδεξιῶν μνημονιακῶν, στοὺς διεθνεῖς κλεπτοτραπεζῖτες καὶ τὰ κράτη-ἀρπακτικά, κυριαρχία, θὰ μποροῦσε νὰ άνακτηθῇ, ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, μὲ τὴν ἀνάκληση τῶν πέντε ἐλευθεριοτήτων (ὅπως εὔστοχα ὀνομάζει ὁ Κ. Κόλμερ στὸ ‘ἅμεση Δημοκρατία’) τῆς Εύρωζώνης, ποὺ μᾶς ὁδήγησαν στὴν καταστροφή. Ξέρετε, ἐν τέλει καὶ ὁ ἑκούσιος καὶ ὁ ἀκούσιος προδότης, τό ἴδιο βλάπτουν.

Ζητεῖται ἐπειγόντως λοιπόν ὑποψήφιος πρωθυπουργός. Μορφωμένος ὡς ἀνωτέρω καὶ πεπαιδευμένος κατὰ Ίσοκράτη: «Τίνας οὖν καλῶ πεπαιδευμένους, ἐπειδὴ τὰς τέχνας καὶ τὰς ἐπιστήμας καὶ τὰς δυνάμεις ἀποδοκιμάζω; πρῶτον μὲν τοὺς καλῶς χρωμένους τοῖς πράγμασι τοῖς κατὰ τὴν ἡμέραν ἑκάστην προσπίπτουσι, καὶ τὴν δόξαν ἐπιτυχῆ τῶν καιρῶν ἔχοντας καὶ δυναμένην ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ στοχάζεσθαι τοῦ συμφέροντος·» (μτφ «…ποιους λοιπόν ονομάζω μορφωμένους, αφού δεν επιδοκιμάζω τις τέχνες και τις επιστήμες και τις φυσικές ικανότητες; Πρώτα πρώτα αυτούς που χειρίζονται καλά τα ζητήματα που τους παρουσιάζονται κάθε μέρα και έχουν τη νοημοσύνη να επωφελούνται των περιστάσεων και να είναι ικανοί να πετυχαίνουν τις περισσότερες φορές εκείνο που συμφέρει [Ισοκράτους, Παναθηναϊκὸς, 12. 30]).

Διακρίνετε κάποια τέτοια χαρακτηριστικά στοὺς ὑποψηφίους τῆς ἀρρένας;

http://www.drachmi5.gr

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s